Νομοθεσία

Νομοθεσία Ερασιτεχνικής Αλιείας
Νομοθεσία Ερασιτεχνικής Αλιείας

Ερασιτεχνική Αλιεία

Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (Α’/131). Η ερασιτεχνική – αλιευτική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος.

Απαγορεύεται:

 •     η ερασιτεχνική αλιεία με τη βοήθεια φωτεινών πηγών εξαιρείται η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού και με λαμπτήρα χωρίς καταυγαστήρα έντασης 500 κερίων.
 •     η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία μισθωμένα ή μη.
 •     η ερασιτεχνική αλιεία οστράκων, σπόγγων και κοραλλιών.
 •     η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.
 •     η ερασιτεχνική αλιεία με παραγάδια το μήνα Μάιο κάθε έτους.
 •     η ερασιτεχνική αλιεία με πεζόβολο στις εκβολές των ποταμών, σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από αυτές και στα εσοδευτικά στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση 200 μέτρων ακτινοειδώς απ’ αυτά.


Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να σημαίνουν ώστε να είναι ορατά από 300 μέτρα τουλάχιστον.

Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς:

 •     με παραγάδια των οποίων ο αριθμός των αγκιστριών να μην υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.
 •     με παγίδες (Κοφινέλλα – Κιούρτοι) μέχρι δύο (2) από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά.
 •     με πεζόβολο ένας για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, με μήκος πλευράς κάθε ματιού μεγαλύτερο από τριάντα (30) χιλιοστά και διάμετρο του πεζόβολου μικρότερη από δέκα (10) μέτρα.
 •     με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες καθετή, συρτή πεταχτάρι, τσαπαρί, παρακόλα, καλάμι, πετονιά, σαλαγγιά, χωρίς κανένα περιορισμό.


Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:

 •     μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος
 •     ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinnephelus).


Υποβρύχια Ερασιτεχνική Αλιεία

Απαγορεύεται η άσκηση της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας:

 •     Κατά το μήνα Μάιο κάθε χρόνο.
 •     Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
 •     Από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 •     Σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από:
 •     το σημείο όπου συνήθως κολυμπούν οι λουόμενοι.
 •     τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνσεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση.
 •     τα αγκυροβολημένα πλοία.
 •     Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους – εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.


Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρύχιους ψαράδες:

 •     Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.
 •     Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στη ξηρά.
 •     Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και γενικά τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση διεξαγωγής ερευνών ή άλλων δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την αλιεία για την οποία ο Υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων μπορεί να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση καταδυτικών συσκευών παροχής αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.
 •     Να χρησιμοποιούν καμάκι, που η προσωπική του χρήση να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος.
 •     Να χρησιμοποιούν δίχτυα σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας.
 •     Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερο από εκατόν πενήντα (150) γραμμάρια.
 •     Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.


Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες, όταν είναι σε κατάδυση, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (πλαστικό), χρώματος κίτρινου, οποίος να φέρει σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή στην οποία αναγράφονται τα ψηφία Υ.Δ. (Υποβρύχια Δραστηριότητα) και ο οποίος πρέπει να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων. Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μια ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο.

Απαγορευμένες Μέθοδοι και Εργαλεία

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣΔεν επιτρέπονται οι καταδυτικές συσκευές παροχής αέρα για οποιαδήποτε μορφή αλιείας (πλην Σπόγγων – Οστράκων – Κοραλλιών).
ΓΡΙΠΟΣ – ΓΡΙΠΑΚΙ ΚΩΛΟΒΡΕΧΤΗΣ ΜΠΡΑΓΑΝΙΕίναι διχτυωτά συρόμενα εργαλεία, που αποτελούνται από δύο παράλληλα δίχτυα (μπάντες) τα οποία συνδέονται με δίχτυ σε σχήμα σάκου. Το εργαλείο αυτό ρίχνεται από βάρκα στη θάλασσα σε περιοχές με ομαλό βυθό, και έλκεται από την ξηρά. Η αλιεία αυτή είναι παρόμοια με εκείνη της βιντζότρατας. Η χρήση αυτών των μεθόδων έχει απαγορευτεί από το 1952 Β.Δ. 11-7-49 (Α’/171).
ΛΕΝΤΙΣΙΑ Ή ΤΣΕΤΑΕιδική μέθοδος αλιείας που διενεργείται με ομάδα αλιευτικών σκαφών, τα οποία φέρουν δίχτυα που κυκλώνουν συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Στη συνέχεια, κρεμούν στο βυθό με σχοινιά άσπρες πέτρες και τις κινούν προκειμένου να εκφοβίσουν τα ψάρια και να τα κατευθύνουν προς τα δίχτυα ώστε να συλληφθούν. Έχει απαγορευτεί η χρήση της από το 1959 Β.Δ 11-10-57 (Α’/222).
ΓΡΙΓΡΑΚΙΜικρό κυκλικό δίχτυ, παρόμοιο με τα κυκλικά δίχτυα των γρι-γρι. Έχει απαγορευτεί η χρήση του από το 1986, Π.Δ. 542/85 (Α’/191).
ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΔΙΧΤΥΑ ΑΠΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑ (ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ)Είναι ειδικός τύπος στατικών διχτυών, γνωστά ως κρυσταλιζέ, που κατασκευάζονται από νήματα μεσηνέζας (μονοφιλαμέντ). Έχει απαγορευτεί η χρήση τους από το 1978 Π.Δ. 1094/77 (Α’/356)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΦΩΣΑπαγορεύεται η χρήση του, εκτός από την περίπτωση των γρι-γρι νύχτας κατά τη φάση της ανέλκυσης των διχτυών και της ερασιτεχνικής αλιείας με καμάκι χεριού.
ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑΕίναι δίχτυα απλάδια μεγάλου μήκους και άλτους που παρασύρονται ελεύθερα, ρίχνονται σε επιφανειακά νερά θαλασσών για την αλιεία μεγάλων πελαγικών μεταναστευτικών ψαριών (τόννος, ξιφίας). Απαγορεύεται η χρήση τους από το 1993.
ΖΑΡΓΑΝΟΔΙΧΤΟΕίναι κυκλικό εργαλείο για την αλιεία ζαργάνας. Λειτουργεί την ημέρα όπως ένα γρι-γρι ημέρας. Το μολάρισμα γίνεται αφού εντοπιστούν τα ψάρια με τη βοήθεια σημαδούρας. Η στίγκα και η τσιμούχα είναι πιασμένα σε μια σημαδούρα. Το σκάφος μετά κάνει κυκλική κίνηση γύρω από τα ψάρια και ενώνει τη σημαδούρα, στη συνέχεια βιράρει τη στίγκα ώσπου να κλείσουν τα μολύβια και να εγκλωβιστούν τα ψάρια. Απαγορεύεται η χρήση του από το 1997, ΠΔ 320/97 (Α’/224)
ΚΑΝ 1967/2006Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση συρόµενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, µηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, µανωµένων διχτυών και συνδυασµού διχτυών βυθού. Απαγορεύεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση παραγαδιών για άκρως µεταναστευτικά είδη.ΚΑΝ 1967/2006

Για τα επιτρεπόμενα εργαλεία περισσότερα στο: http://egov.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=24125 του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Επιτρεπόμενο μέγεθος αλιεύματος
Επιτρέπεται το ψάρεμα ψαριών και κεφαλόποδων από τους ερασιτέχνες (χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές, μοσχιοί κ.λπ.) συνολικού βάρους μέχρι 5 κιλά το εικοσιτετράωρο για κάθε ψαρά και πάντα σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα ελάχιστα μεγέθη που ισχύουν κάθε φορά (π.χ. ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος χταποδιού 500 γρ., μέγεθος σφυρίδας-ροφού 45 εκ.). Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο του έχει μεγαλύτερο
βάρος.

Κατώτατο μήκος σε εκατοστάΨάρια
45ΡΟΦΟΣ, ΣΦΥΡΙΔΑ, ΣΤΗΡΑ
23ΣΑΡΓΟΣ
12ΣΠΑΡΟΣ
18ΧΙΩΝΑ
20ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
15ΛΥΘΡΙΝΙ
17ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ
33ΚΕΦΑΛΑΣ
11ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΟΥΡΑ
15ΣΑΥΡΙΔΙ
20ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
16ΚΕΦΑΛΟΙ
24 ή (<420 gr) ανοχή 10%)ΑΣΤΑΚΟΕΙ∆Η
45ΒΛΑΧΟΣ
9ΓΑΥΡΟΣ
11ΣΑΡΔΕΛΑ
20ΓΛΩΣΣΑ, ΤΣΙΠΟΥΡΑ
10ΓΟΠΑ ΦΡΙΣΣΑ
18ΣΚΟΥΜΠΡΙ, ΦΑΓΚΡΙ, ΚΟΛΙΟΣ
18ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
11ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ
25ΛΑΥΡΑΚΙ
14ΛΙΤΣΑ
7cm ολικό ή 2cm κεφαλοθώρακαςΚΑΡΑΒΙ∆Α
<500 grΧΤΑΠΟΔΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όταν κάνουμε το χόμπι μας στα γλυκά νερά, θα πρέπει να είμαστε νομοταγείς και σωστοί ερασιτέχνες.
Το ψάρεμα είναι απόλαυση, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, τα αλιεύματα και τους νόμους.
Το παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο ισχύει για το ψάρεμα στα γλυκά νερά, δηλαδή για τις λίμνες, τα ποτάμια και τους κατά ορισμού τόπους παρόχθιων οικοσυστημάτων.

Το ψάρεμα στα εσωτερικά ύδατα της χώρας μας διέπεται από κάποιους νόμους , σύμφωνα με το τελευταίο προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 373/85 (Α’ 131) «περί ερασιτεχνικής αλιείας και αθλητικής αλιείας».
Το τελευταίο τροποποιήθηκε από το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 86/98 (Α’78) «περί αλιείας οστράκων», όπως επίσης και από τις διατάξεις που διέπουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1967/2006 «περί των σχετικών μέτρων διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου»
Έτσι, με βάση αυτούς τους νόμους για το ψάρεμα σε ποτάμια, λίμνες και παρόχθια οικοσυστήματα της Ελλάδας ισχύουν τα εξής-
-Η ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία στην Ελλάδα , σε λίμνες, ποτάμια, παρόχθια οικοσυστήματα, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες, καθώς και σε οποιουσδήποτε σχηματισμούς υφάλμυρου και γλυκού νερού, επιτρέπεται μόνο από την ακτή, με την χρήση καλαμιδιού, αγκιστρωτού εργαλείου, πεταλούδας κ.τ.λ, χωρίς την ύπαρξη παραγαδιού. Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε πλωτό μέσο, σε κάθε επιφάνεια γλυκού ή υφάλμυρου νερού.
-Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε μέρη εσωτερικών υδάτων , όπου υπάρχει οργανωμένη αλιευτική εκμετάλλευση και αλιευτικές εγκαταστάσεις/οργανισμοί. Αυτό ορίζεται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας (Π.Δ 99/03).
-Κάθε ερασιτέχνης ψαράς δικαιούται να αλιεύσει έως και 2 κιλά ψάρια συνολικού βάρους, ή τρία ψάρια/άτομα σε ένα 24ωρο, ανεξαρτήτως μεγέθους και βάρους. (Π.Δ 373/85)
-Η ερασιτεχνική αλιεία διέπεται από τις ρυθμιστικές διατάξεις, που ισχύουν και για την επαγγελματική αλιεία (Π.Δ 373/85).
– Απαγορεύεται η πώληση , η εκμετάλλευση και η εμπορία των αλιευμάτων των εσωτερικών υδάτων.
-Αυτονόητη απαγόρευση για τους περισσότερους ερασιτέχνες, που πηγάζει από την αγάπη για το χόμπι τους και το σεβασμό τους προς το εσωτερικό περιβάλλον , προβλέπεται από το 1ο άρθρο (παράγραφος 7) του 373/1985 Π.Δ., ενώ συμπληρωματικά το YEN διευκρινίζει ότι εκτός από διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο κτλ.) η πώληση ψαριών από ερασιτέχνη διώκεται και ποινικά.
-Απαγορεύεται η αλιεία σε ποτάμια και λίμνες υδρόβιων πτηνών και άλλων ζώων
-Απαγορεύεται η χρήση πεζόβολου, διχτυών, συρόμενων εργαλείων και καμακιού σαν εργαλεία ερασιτεχνικής αλιείας.
-Ειδικά για το ψάρεμα της πέστροφας, υπάρχει απαγόρευση από 1η Νοεμβρίου, έως και 15 Φεβρουαρίου, λόγω ωοτοκίας των ψαριών.
-Ειδικά για το ψάρεμα του κορέγονου, υπάρχει απαγόρευση τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο ,κάθε έτους.
-Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση 15879/13.01.2012 Αν. Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : η αλιεία χελιού με βολκούς, εντός των λιμνοθαλασσών, η διενέργεια αλιείας χελιού με κάθε μέσο και εργαλείο, εντός των ποταμών, από 1ης Νοεμβρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά. Επίσης, απελευθερώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το 30% των ετήσιων αλιευμάτων χελιού, από τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των λιμνοθαλασσών.
-Με απόφαση της κάθε νομαρχίας ξεχωριστά, μπορεί να επιβληθεί με χρονικό ορίζοντα έως και ένα χρόνο, πρόσθετες αποφάσεις/ρυθμίσεις/περιοριστικά μέτρα της ερασιτεχνικής αλιείας, εάν υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος διαταραχής του εσωτερικού οικοσυστήματος, μείωση των αλιευμάτων, και κίνδυνος καταστροφής αυτών. Άρθρο 10 του Ν.Δ 420/70, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από τους Ν.1740/87 και Ν2040/92.
-Για την προστασία κατασκευών ή άλλων έργων σε τεχνητές λίμνες, μπορεί με απόφαση του τοπικού νομάρχη να προκύπτουν και άλλες περιοριστικές οδηγίες για την διενέργεια της ερασιτεχνικής αλιείας, (Β.Δ 142/71). Όταν λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις χρειάζεται γραπτή σύμφωνη γνώμη του τομέα διαχείρισης εσωτερικών υδάτων του κάθε νομού/νομαρχιακού διαμερίσματος.
-Η αλιεία συγκεκριμένων ειδών των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας έχει περιορισμούς με βάση το μέγεθος. Η μέτρηση βάση ορισμού γίνεται από το ρύγχος μέχρι και το τέλος της ουράς του ψαριού. Έτσι για κάθε ξεχωριστό είδος ισχύουν τα εξής:

Κατώτατο μήκος σε εκατοστάΨάρια
22ΠΕΣΤΡΟΦΑ
30ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ
30ΧΕΛΙ
18ΠΕΡΚΑ
20ΚΟΡΕΓΟΝΟΣ
15ΓΛΗΝΙ
15ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
20ΒΑΡΒΟΣ
15ΛΕΥΚΙΣΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΣWordPress Ads